Bò một nắng Diệp An

Thư viện

QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Ngày đăng: 20/06/2015

QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT Đánh giá tác động môi trường

Ngày đăng: 20/06/2015

THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NĐ 44/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Ngày đăng: 20/06/2015

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TT 26/2015/TT-BTNMT QĐ về bảo vệ môi trường chi tiết

Ngày đăng: 20/06/2015

Thông tư Số: 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

18/2015/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 20/06/2015

Số: 18/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ HIỆU LỰC 01/04/2015

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Ngày đăng: 20/06/2015

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG QCXDVN 01: 2008/BXD

ND 46/2015 Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày đăng: 20/06/2015

quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng

TCVN 2622: 1995 Phòng Cháy Chống Cháy Cho Nhà Ở Và Công Trình

Ngày đăng: 19/06/2015

Tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995 Phòng Cháy Chống Cháy Cho Nhà Ở Và Công Trình: Khi thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng đều phải áp dụng tiêu chuẩn này.

Luật xây dựng 2014

Ngày đăng: 19/06/2015

Luật Xây Dựng 2014 có hiệu lực 2015

« 1 2 3 4 5 »