Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình

Ngày đăng: 24/02/2020

 

Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình

Trong lô đất xây dựng công trình

Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh (%)

1- Nhóm nhà chung cư

20

2- Công trình giáo dục, y tế, văn hóa

30

3- Nhà máy

20

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01:2019/BXD, có hiệu lực 01/07/2020