Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ Tục Xin Cấp Phép Xây Dựng

Ngày đăng: 26/05/2020

CHỦ ĐẦU TƯ
THE OWNER

业主

 

Tờ trình (Đơn) xin phép xây dựng
Proposal (Application) for Construction permit

呈请书

 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Investment certificates

业主投资执照

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Certificate of business registration

营业执照

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Hợp đồng thuê đất) /

Land lease contract or land use right certificate.

租凭用地合同 或 用地权许可证

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường
Approval decision of Environmental Protection Plan (EP)

环保批阅书

 

Văn bản thẩm duyệt PCCC.
Approval document of fire fighting

消防系统设计批阅书

 

Kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công
Result of verification for Construction drawing

施工图审定报告书

Bản vẽ xin phép xây dựng: Kiến trúc, Kết cấu, MEP /Drawing of Construction permit: Architecture, Structure, MEP.

申请建筑执照的设计图:建筑,结构,水电系统设计图

 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN CONSULTANCY

Giấy đăng ký kinh doanh của Đơn vị thiết kế.
Certificate of business registration

设计咨询单位的营业执照

Chứng chỉ hành nghề của người Chủ nhiệm đồ án; Chủ trì kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật.
Certificate of project manager, leaders of architecture, structure, MEP

注册者的从业许可证

Bản kê khai năng lực của đơn vị thiết kế.
Experience of Design Company

设计咨询单位资格表