Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Ngày đăng: 16/04/2019

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có văn bản công nhận Chủ đầu tư dự án;

- Có hồ sơ quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị (tên khu vực)… (theo mẫu);

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư hoặc Quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (bản sao);

+ Hồ sơ dự án được quy định tại Điều 32 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013, cụ thể: Thuyết minh dự án; Hồ sơ dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có); Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

+  Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị (nếu có); hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác.

bò một nắng, bò 1 nắng, bo mot nang, nai mot nang, nai một nắng