Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Thiết kế Bãi Đỗ Xe và Đường Cho Xe Chữa Cháy

Ngày đăng: 15/08/2020

Thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy phải đáp ứng những quy định nêu trong Bảng 14.

Bảng 14 - Quy định về kích thước bãi đỗ xe chữa cháy

Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà / Chỉ tiêu kích thước bãi đỗ

Kích thước bãi đỗ xe chữa cháy tương ứng theo chiều cao nhà, m

≤ 15

> 15  và ≤ 28 (1)

> 28

Nhà nhóm F1.3

 

 

 

-           Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy

Không yêu cầu

≥ 6 m

≥ 6 m

-           Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy

Không yêu cầu

≥ 15 m

≥ 15 m

Các nhóm nhà còn lại

 

 

 

-           Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy

Không yêu cầu

≥ 6 m

≥ 6 m

-           Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy

Lấy theo Bảng 15 và Bảng 16

CHÚ THÍCH:    (1) Không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà có số người sử dụng trên mỗi tầng, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), không vượt quá 50 người và khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy đến họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18 m.