Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án Đầu Tư (3)

Ngày đăng: 11/03/2020

Giai đoạn chiến lược

l      Hoạch định chiến lược phát triển

            Lãnh đạo và tầm nhìn

            Phát triển chương trình

            Quản lý chương trình

            Phát triển dự án

            Quản lý dự án

l      Hoạch định chiến lược thoát vốn

            Tái cơ cấu khi hình thành dự án và nhóm các nhà đầu tư

            Theo giai đoạn

            Thiết kế chương trình M&A

l      Nhóm phát triển dự án

            Thuê đơn vị tư vấn phát triển dự án

            Thiết kế chương trình phát triển dự án

l      Quy trình Tổ chức  và điều hành dự án

            Cơ cấu tổ chức quản lý dự án (Project Management)

            Nhóm tư vấn, nhóm quản lý xây dựng, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            Nhóm tư vấn,tổng thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            Nhóm tư vấn, nhà thầu chính, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

            Nhóm tư vần, nhóm các nhà thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản và vận hành tài sản

l      Quản lý tài chính

            Quản lý tiến độ giải ngân

            Lập các bảng phân bổ chi phí và giám sát

            Quản lý vốn lưu động

            Quản lý chi phí vận hành

            Quản lý doanh thu

l      Quản lý rủi ro

l      Quản lý thông tin

Giai đoạn tiền xây dựng và xây dựng

l      Quy hoạch

            Quy hoạch 1/200

            Quy hoạch 1/500

l      Thiết kế kiến trúc

            Kiến trúc

            Cảnh quan

            Giao thông

l      Thiết kế cơ sở

            Hạ tầng kỹ thuật

            Kiến trúc và công nghệ xây dựng

            M&E

            Cảnh quan

            Nội thất

l      Lựa chọn công nghệ xây dựng

            Công nghệ móng (Cọc nhồi, vách ngăn pallete, và đóng cọc)

            Công nghệ khung (Truyền thống và khung dây văng (trượt))

l      Xin giấy phép

            Thẩm định thiết kế cơ sở

            Thẩm định dự án đầu tư

            Giấy phép xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư

l       Thiết kế - phối hợp xây dựng

            Lựa chọn đơn vị thiết kế

            Mời các đơn vị thi công tham gia phối hợp

            Phối hợp giữa đơn vị thiết kế và nhà thầu thi công

l       Quản lý thiết kế

            Vừa thiết kế vừa thi công

            Thiết kế, thẩm định thiết kế, chọn thầu, thi công        

l       Thương lượng  và lựa chọn nhà thhầu – ký kết hợp đồng

            Quản lý xây dựng

            Phân tích xây dựng

            Kiểm tra chất lượng

Giai đoạn Marketing và Bán hàng

l      Phân tích phưong án bán/ cho thuê

            Phân tích bán hàng (Diện tích, giá, tài trợ và phương án tài trợ)

            Phân tích cho thuê (Diện tích, giá, tài trợ và phương án tài trợ)

l      Tổ chức Marketing

            Nhóm marketing

            Định vị thị trường

            Tổ chức marketing

l      Tổ chức bán hàng

            Nhóm bán hàng

            Tổ chức thực hiện bán hàng

l      Quản lý phân chia sản phẩm

l      Quản lý bán lẻ

l      Hỗ trợ di chuyển

l      Thay đổi phương thức quản lý tài sản

l      Đảm bảo chất lượng

Giai đoạn bàn giao dự án

l      Phân tích xây dựng

l      Bảo dưỡng định kỳ hoặc bảo dưỡng phòng ngừa

l      Chấp nhận dự án

l      Bàn giao sản phẩm

l      Các dịch vụ báo cáo, kế toán

Giai đoạn vận hành và bảo trì

l      Kiểm tra, điều chỉnh, trang thiết bị kỹ thuật

l      Vận hành thử

l      Duy trì bảo trì và quản lý sản phẩm

Giai đoạn kết thúc dự án

l      Kết thúc dự án

l      Quan hệ chủ sở hữu

l      Quan hệ nhà cho thuê

l      Bảo hành