Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Danh Mục Hồ Sơ Xin Phép Xây Dựng

Ngày đăng: 25/05/2020

 

 

A

CHỦ ĐẦU TƯ
THE OWNER

业主

1

Tờ trình (Đơn) xin phép xây dựng
Proposal (Application) for Construction permit

呈请书

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Investment certificates

业主投资执照

 

3

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Certificate of business registration

营业执照

 

4

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Hợp đồng thuê đất) /

Land lease contract or land use right certificate.

租凭用地合同 或 用地权许可证

 

5

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường
Approval decision of Environmental Protection Plan (EP)

环保批阅书

 

6

Văn bản thẩm duyệt PCCC.
Approval document of fire fighting

消防系统设计批阅书

 

7

Kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công
Result of verification for Construction drawing

施工图审定报告书

8

Bản vẽ xin phép xây dựng: Kiến trúc, Kết cấu, MEP /Drawing of Construction permit: Architecture, Structure, MEP.

申请建筑执照的设计图:建筑,结构,水电系统设计图

 

B

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN CONSULTANCY

设计咨询单位

 

1

Giấy đăng ký kinh doanh của Đơn vị thiết kế.
Certificate of business registration

设计咨询单位的营业执照

 

2

Chứng chỉ hành nghề của người Chủ nhiệm đồ án; Chủ trì kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật.
Certificate of project manager, leaders of architecture, structure, MEP

注册者的从业许可证

 

3

Bản kê khai năng lực của đơn vị thiết kế.
Experience of Design Company

设计咨询单位资格表