Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Chỗ để xe trong khu dân cư, chung cư được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 09/09/2015

Quy định chỗ để xe

a)Cứ 100 m2diện tích sử dụng của căn hộ  phải có  tối thiểu 20 m2
chỗ  để  xe  (kể cả  đường nội bộ trong nhà xe)  bố trí trong khuôn viên  đất xây  dựng chung cư.  Nhà xe phải đáp ứng
yêu cầu kỹ thuật của QCVN 08:2009/BXD.
b)  Cho phép bố trí một phần hoặc toàn bộ diện tích chỗ để xe bên ngoài khuôn viên đất xây
dựng  của  chung  cư  với  điều  kiện  phần  đất  bên  ngoài  này  phải  nằm  trong  dự  án  được
duyệt và tổng diện tích chỗ để xe ở cả hai phần không được nhỏ hơn định mức 20  m2 cho 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ.
c)  Ðối với chung cư sử dụng gara để xe cơ khí hoặc tự động thì cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải có tối thiểu 12  m2, chỗ để xe trong gara (diện tích đường ra vào nhà xe được tính riêng theo tiêu chuẩn của gara áp dụng cho công trình).
d)  Ðối với nhà ở xã hội, nhà ở tập thể:  diện tích chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe)
được phép lấy bằng 60 % định mức quy định tại các khoản a), b) và c) của điều này.
e)  Chỗ để xe cho các căn hộ của chung cư có nhiều chức năng phải được bố trí riêng .

http://bomotnangphuyen.com/thu-vien/qcvn-0412015bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-o-va-cong-trinh-cong-cong/75.html