Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng

Ngày đăng: 15/09/2020

 

Quy mô dân số (1000 người)

Chỉ tiêu theo dân số (m2/người)

> 150

4,0

50 - 150

3,5

< 50

2,5

CHÚ THÍCH: Để đảm bảo nhu cầu đỗ xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng được tính đổi từ diện tích sàn đỗ xe sang diện tích đất đỗ xe theo QCVN 13:2018/BXD về gara ô tô như sau:Kích thước khu đất của các ga ra xe con tùy thuộc vào số tầng được lấy như sau, m2 cho một chỗ đỗ xe đối với các ga ra: Một tầng: 30 m2/chỗ đỗ xe; Hai tầng: 20 m2/chỗ đỗ xe; Ba tầng: 14 m2/chỗ đỗ xe; Bốn tầng: 12 m2/chỗ đỗ xe; Năm tầng: 10 m2/chỗ đỗ xe; Ga ra trên mặt đất: 25 m2/chỗ đỗ xe.