Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng

Ngày đăng: 20/06/2015

 申请厂房建筑执照文件包含: 

1.      Đơn xin cấp phép xây dựng.   

     Submit letter     

    申请函 

2.      Công văn Ý kiến về việc thiết kế cơ sở.       

      Basic design document agreement letter

      初步设计文件的协议公文

3.      Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

      Investment project approval decision letter 

     项目投资批阅决定书

4.      Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc hợp đồng thuê đất. 

Land lease contract or land use right certificate

用地权证书或土地租凭合同 

5.      Văn bản chấp thuận bảo vệ môi trường. 

     Environment impact agreement 

     环保执照

6.      Văn bản thoả thuận PCCC, hoặc giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC 

      Fire fighting system approval letter

      消防执照

7.      Công văn thỏa thuận chiều cao tĩnh không nếu công trình cao từ 45 mét trở lên. 

     Aviation agreement if building height is >=45m   

   航空批阅书如建筑物的高度 >=45

8.      Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật

      Develop design approval decision letter

      工程设计技术批阅书

9.       Bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã thẩm tra

       所审查的技术设计图纸

       Approved develop design drawings

10.  Báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật

      工程技术设计审查报告书

      Develop design approval report