Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

HỒ SƠ GÓP Ý THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 20/06/2015

HỒ SƠ GÓP Ý THIẾT KẾ CƠ SỞ : 

DOCUMENT LIST TO SUBMITTING FOR APPROVAL BASIC DESIGN DOCUMENT :

申请厂房初步设计文件

1.      Tờ trình Ý kiến thiết kế cơ sở

Submit letter.

申请函

2.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư 

The investor’s bussiness license/ investment license 

业主的营业执照/投资执照

3.      Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo sơ đồ vị trí ranh giới khu đất. 

Land lease contract/ land use right certificate and attached located land map 

用地权证书/ 土地租凭合同

4.      Thuyết minh dự án. 

Investment report  

 工程建筑项目说明书

5.      Thuyết minh thiết kế cơ sở và tổng dự toán công trình.

Basic design report and estimate cost  

初步设计说明书和概算书

6.      Bản vẽ thiết kế cơ sở (kíến trúc, kết cấu, điện, cấp thoát nước, PCCC …). 

Basic design drawings (including architecture drawings, structure drawings, M&E drawings, fire fighting system drawings..) 

初步设计图纸(建筑设计图、结构设计图、供排水设计图、电力设计图、消防设计图

7.      Báo cáo kết quả khảo sát địa chất. 

Soil investigation report 

地质钻探勘查结果报告书

8.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế.

Design company’s business license 

 设计单位的营业执照

9.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị khảo sát xây dựng. 

Soil investigation company’s business license 

地质钻探单位的营业执照

10. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng. 

Soil investigation team leader’s pratice work certificate 

地质钻探的主持者的从业证书

11. Các chứng chỉ hành nghề của  các chủ trì thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện. 

Architecture leader’s pratice work certificate, structure leader’s pratice work certificate, M&E leader’ pratice work certificate. 

建筑主持者、结构主持者、机电主持者的从业执照

12. Công văn thỏa thuận đấu nối hạ tầng gồm thoát nước mưa, nước thải, giao thông. 

Infrastructure system agreement letter including: drainage system, wastewater system, road system…

     与供排水系统、排废水系统、道路系统等结合的下部设施协议书